closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111

Na dat de Leeden in gem: Inlandse Regenten na rang zipplaat

aangeweesen was, gaf den Heer Gouverneur te kennen deze ver„

„gadering belegd te hebben om te verneemen of het Hoofd Martens

ende Inlandse Regenten van dit district ook niets in te brengen

of voor te dragen hadden om bij deese geleegentheid afgedaan te worden

dan wel beide parthijen verklaarden met elkanderen in een goede

harmonie te leeven en niets zakelijks over elkanderen te klagen

te hebben, wierd verstaan hier van deese aanteekening te hou„

den en dat bij de Parthyen door den Heer Gouverneur g'animeerd

zijn om, die goede verstandhouding en harmonie te blijven

Continueeren.

Hier na door het Hoofd Martens den Heer Gouverneur ter

hand gesteld zijnde en door den Timmerman Pieter Sieber=

man den Metselaar Christiaan Onneke en den Cannonnier

Pieter Toeroep alle in'sComp dienst en alhier bescheiden getee„

kend schriftelijk berigt vertoonende de defecten aan ’s Comp gebou„

we ten deesen Comptoire, zo wierd den Lieutenant der Arthillerg

en Lid dezer vergadering Streck door den Heer Gouverneur gelast

om dat berigt nauwkeurig te onderzoeken en zijne gedagten en Consi„

diratien daar over in geschrifte op te geeven op dat daar over na

vereisch van zaken gedisponeert kan worden, beloovende zijn wel

Ed: Agtb: tevens dat de daar toe benodigt werdende mopsteenen

van Ambon zouden gezonden worden, met last aan de regen„

„ten om de daar toe vereischt wordende kalken houtwerken na hat

eijndigen der hongij door hunne Negorijs volkeren te laten kappen

3