closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en leveren op dat de gebouwen van dit Comtoir eindelijk toch eens in een

bekwamen staat geraken mogen

Deze schikking afgehandelt zijnde, wierd op last van zijn wel Ed: Agtb:

door de Inlandse Boode de verzoekeren binnen geroepen waar op te voor„

scheim kwam den oud orangkaij van de Negorij Laricque Papisiri

Loesepa aan zijn wel Ed: Agtb: onder vertooning van zijn aarmoedige

in dessolaaten toesland verzoek doende dat het zijn wel Ed: Agtb: goed„

„gunstig mogte behagen aan den thans regeerende orangkaijen zijne

oudstens te gelasten dat ze aan hem volgens de oude Inlandse usantie

maandelijks vier quarts mogten bezorgen om door hem even als andere

oude Regenten, tot zijnen dienst g'emploijeert te kunnen worden, Dat ver„

zoek door de gezamentlyke Leeden en Regenten als redelijk en billijk aan„

gemerkt zijnde, zo weerd zo wel de presenten orangkaij, als desselfs ond=

stens gecommandeert om aangemelde oud Laricques Regent Maan„

delijks te bezorgen twee insteede van vier quaots wijl dit Doop door het

verloop van verscheide ingesetenen te zwak geworden is om meerder volk

te kunnen misse„

Nog verzogt voorsz: ondorang haij van Paricque dat de Negorijs vol„

keren mogten geordonneert worden om aan hem te voldoen het geene deselve

aan hem schuldig waren dog vermits de daar van zijnde bewijsen na zijn

zeggen niet bij hem, maar inhanden van den Inlandse Roode waren om

aanmaning te doen zo gelaste zijn wel Ed: Agtb: het hoofd Martens, om

na de wettigheid dier schulden het nodige onderzoek te doen en gev: oud Regent

de nodige adsistentie te verleenen tot de invordering zijner uijtstaande

wettige schulden

Vervolgens