closeTerug naar inventaris

Transcriptie

112

Vervolgens kwam meerm: oud orangkaij van Lavicque nog ver„

„zoek te doen dat vermits zeekere doujjong gen:t Maniko geleegen

op het land van Mala te klein Ceram tuschen Nanat en Cambello

aan zijn vooronders in Eijgendom toebehoord, dog door langheijd van tijd

inhanden van verscheidene persoonen was geraakt hij in het wettig

besit hersteld mogte worden, dan vermits hij op de requisitie van den

wel Ed: Agtb: Heer Gouverneur geene bewijsen konde vertoonen, en den

Moorse orangkaij van Bonoa opweens getuijgenis hij zig beroep niets

als van horen zeggen wiste bij te brengen zo wierd besloten het onder„

zoek van dien te demandeeren Manipas Resident om van zijn

bevinding en Consideratien vervolgens te dienen van beregt in scribtis en

vervolgens ingekomen en geleezen zijnde drie diverse Rapporten als

een wegens de visitatie van 1 prothocol ten desen Comtoire en noo„

„pons de gesteldheid der ammunitie goederen en een wegens die der

wapenen zo van ’t guarnisoen als de wapenkamer; zo is verstaan

daar uit in desen te noteeren dat op ’t Prothocol nog amminitie Goe„

„deren niets te remarqueeren is gevallen maar wel ten opzigte der wape„

nen van ’t guarnisoen en wapenkamer, weshalven den Sergeant

in ernstige gerecommandeert wierde voor het schoonhouden en

Conserveeren der geweeren in ’t vervolg wat meerder attentie te

vestigen op paene van zodanige Correctie als bevonden zal worden

te behooren

Eindelijk door den Heer Gouverneur het Hoofd Martens gevraagd:

zijnde of ook iets te zeggen hadde over de onder hem bescheidene Diena„

„ren zo beantwoorde hij die vrage met Neen, gelijk ook dese de serge„

ant

15