closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113

DE.

Carel Godlieb Hindemith Boekhou„

deren Secretaris van de vloot

Benevens

De Regenten van de onder dit District Sortee„

rende Negorije, exepto den Christen orangkaij

van Bonoa.

In den beginne dezer vergadering gaf den Heer Gouverneur te ken„

nen dezelve belegd te hebben om te hooren of er eenige zaaken ten dezen Com„

„toire waren die vereyschten afgedaan te worden en vroeg daar op den Boekhou„

der en Resident bovengemeld: of hij ook het een en ander tegens zijne

Regenten te zeggen hadde dog denzelve antwoord daar op: niets zakelijks

ten kunnen laste in te brengen te hebben, en na dat gemelde resident van

zijn hitplaats opgestaan en buijten gegaan was, deed den Heer Gouverneur

een gelijke vrage aan de onder dit Comptoir sorteerende en aanwezende

Dorps hoofden ten op zigte van hun Resident; Dan dewijl deze dir vra„

„ge almede met Neen beantwoorderen gaf zijn wel Ed Agtb: zijne ver„

wondering te kennen hoe zy dan of ten minsten eenige van hen klagten

hadden kunnen inbrengen bij zijn wel Ed: Agtb predecesseur da wel Edele

Gestr: Agtb Heer Adriaan de Bock gewesene Gouverneur

en Directeur dezer Provintie even of den Boekhouder en Resident

deses Comtoirs DE: van Capelle van hun tot zijn gebruik in

verscheidene particuliere diensten zodanig manschappen had afge„

„perst als voorkomen bij zeekere Secreete Missive aan opgem:

Manipas Resident geschreeven in dato 6: December 1787 met tast

om zig daar over Satisfactoir te verantwoorden gelijk door hem dan ook

gedaan is bij desselfs ingekomene verantwoording ged: 29 Deco 1787.

welke verantwoording haare poinct voor poinct voorgehouden zijnde

antwoordeden