closeTerug naar inventaris

Transcriptie

antwoorde en zij daar op het volgende, als dat den resident van hem noorteenin

manschappen afgeperst heeft maar zij hem zo veel uit eigen beweging gegeeven

hebben als zijne voorzaten gehad hebben mitsg:s dat haar nooit de behoorlij„

ke betaaling voor de geleeverde Stroozake Lampolij en hoenderen was gewer„

„gert geworden te voldoen veel minder dat ze doorgem resident waren brust

behandelt geworden, als mede dat een oude gewoonte was om de fortres

en weegen door de kinderen te laten schoon maken, in verzogten daar op dat

het bijde oude gewoonte mogte blijven en zij met de Leverantie van 10:

koppa per Negorij voor de dagelijkse diensten en 2 Man voor ieder Negorij.

voor de netten mitsg=s nog 6: koppen voor des Residents orembaij, wan„

neer dezelve na Amboin of elders gaat mogten volstaan mits de laatst

gem bij te rugkomst van gem: orembaij te eersten mogten te rug gezonden

worden wes in dat versoek geconsenteerd en den resident de prompte

observantie hier van aanbevoolen waerde

Hier op niets meer te verhandelen zijnde belaste den Heer Gouverneur

aan den Inlandse boode om de gewoone uitroeping te doen of er ook

verzoekers waren en dit gedaan zijnde stond den Chrasten orangkaij van

Tomalehoe van zijn zisplaats op, en verzogt dat dewijl verscheidene

Christen Inlanders in de moorse Negorijen woonden en aldaar hun Hofen

Heeren dienste presteerden namentlyk in de Negorij kelang 1: man

in de Negorij Toeniwara 3: mans perzong waar van egter twee te

Loehoe weg geloopen zijn en in Bonoa Hatoepoettie 4: man, deze Chris=

tenen in zijn Dorp geplaats mogten worden en aldaar de Hossen Heeren

dienst waar neemen ter verligting zijner zo zeer verswakte

Christen, zo is hier op gehoord de voorsz: Moorse Regenten en refleie

geslagen zijnde op derzelver Contrarie instantie verstaan het

verzoek van voorsz: Tomalehos oranghaij te ontzeggen als tee

gens