closeTerug naar inventaris

Transcriptie

114

„gens de billijkheid aanloopende dog daar en tegen gerepte Moorde

Regenten gelast om hunne ondergestelde Christen dorpelinge in hun„

„ne vrijheid van Gods dienst niet te turbeeren maar toelaten dat

dezelve door hun vrij en liber gepresteerd en geoessend werde in de kerk

van Tomalehoe dat door hun geredelyk aangenomen wierde te zul„

„len volbrengen

Hier na door den Boekhouder en Resident deses Comtoirs D6 Capelle

verzoek gedaan zijnde om van de verantwoording der restanten

welke bij de Post te Sawaij voortloopen g’excuseerd te mogen worden

met qualificatie om dezelve te zuivering zijner boekjes ’t Comtoir

Amboina te mogen aanreekenen; wijl die post tog zevert aldaar

een vaandrig geplaatst tszijnen eisch van benodigtheeden direct

van gem: Hoofdplaats Amboina krijgt, zo is verstaan de dispo„

sitie hier over uit te stellen tot de te rugkomst van den Heer

Gouverneur aan het Hoofd Casteel te Amboina als een zaak

zijnde die bij den Raad van Politie thuishoord en aldaar geven„

tileerd en afgedaan diend te worden.

vervolgens stonden de Leeden wolsgaarden Hoffmann

van hunne zitplaatsen op en presenteerden aan den wel Ed:

Agtb: Heer Gouverneur het Rapport wegens het opnemen

en visiteeren van het Prothocol ten deesen Comptoire; zo is

dermits na dictamen van dat Rapport alles na ordre beze„

„geld genummerd en geteekend bevonden is goeigen onden hier

van deese Notitie te houden

Als mede dat na twee andere berigten aan den Capitain Lieu„

tenant