closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tenant Militair Fredrik Ostrowskij en den Lieutenand

der Arthillerij Areck de aanhanden zijnde geweeren en

Ammonitie goederen en eene goede gesteldheid bevonden zijn

Terwijl door den Heer Gouverneur vervolgens den Resident van

Capelle op ’t nadrukkelijkste gerecommandeert wierde om den

van Amboin mede gebragte geweesene orangkaij van Noenialij

Arleka en den Capitain der Sanirie Sane alhier tot nader

ordre te doen verblijven en ’t nauwkeurigste onderzoek te doen

na de beschuldigingen voorkomende bij zeeker na herwaards

gezonden Extract Resolutie genomen in Rade van Politie

den 5 December 1787: ten baste van gem Arleka en Sane als of

zij met behulp der alphoeren van Tanoenoe en kawra te Loehoe

vermoord zouden hebben den Europies soldaat Johan Reeke„

ning en vervolgens dies hoofd klederagien en zilver gespen

gebragt in de woning van voorm: Arleka te Nonialij met

last om de deswegen in te winnene attestatien te spoedigsten na Am„

„bon tezenden

Wijders binnen treedende de Jongelingen Andries Tesken van Am„

„boma oud 16. Javen van Europeesen bloede, willem Thomas, burger

van Aamboina oud 19 Jaren, en Adolf Tomas van Manipa oud 18:

Jare met schriftelijk verzoek om in den dienst van dEComp als

soldaten te mogen worden aangenoomen, zo is mits de swakke toe„

„stand van t guarnisoen te Amboina en hunne voordeelige

lichaams Constitutie verstaan derzelver verzoek te accordeeren

en haar dus alle drie voor soldaten in sComp dienst aan teneemen

met