closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Carel Godlieb Hindemilh Boek„

houder en secret=s der vloot, mitsg=s uit de vloot

De Radjas van Nussanive, kilangen Soija de

orangkaijs van Ema, Latoehalaten Hoe„

toemoerij met den Paltij van Alang

benevens

De Regenten van de onder dit Comptoir zor=

„teerende Negorijen

Na dat de heden in Inlandse Regenten ma haar ang i tplaats

genomen hadden, gaf den wel Ed: Agtb: Heer Gouverneur te kennen

deze vergadering belegt te hebben, om verscheidene zaken die hier te doen

vielen af te handelen, en vermits door het ontslag van den Pattij van

Massavooij onder Amblauw dat regentschap vacant geworden is daar„

om per request verzoek gedaan hebben de Inlanders uijt dat zorp in

name Augeta, Lakia, Oessing en Siwatte zo is na dat die sup=ten

buiten getreeden waren over derzelver instantie gedelibereerd zynde dat de

twee eerste navolgens hun geslagt Ragister de naaste en de twee laatste

wel mede afstammende zijn uit de voorouders der eerste Regenten edog

voor als nog daar toe niet eligibel, weshalven goedgevonden wierd uit

de twee eerste, op het favorabel getuijgenis van den Resident Mazel

tot Pattij van de Negorij Majavooij aan te stellen den eersten Supp=t Auge„

„ta als daar toe het geschikte scheinende te wresen, en hem mitsdien

na het andigen der vergadering, voor twee gecommitteerde Leeden en:

Secret=s