closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uitgescholden en geslagen mitgs ook den oudeRegent door mishandelinge

genoodzaakt zoude hebben de Negorij te verlaten en zig in zijn thuin buiten

dezelve te retiveeren buiten meer andere accusatien van gelijken natuur, wes=

halven voorsz: oudste Bellatoe en Episonie binnen geroepen en hen dezelve be„

schuldiging voorgehouden zijnde, ontkenden zij alles wat hen ten laste gelegd is

bekennende Bellatoe egter gem: Liang te hebben laten slaan, over het ver„

suijm van zijn schuldigen en verpligten dienst: Den nieuw aangestelden

Pattij dier Negorij daar op binnen geroepen en daar over onderhouden

zijnde wierd die zaken in der minne bijgelegt onder recommanda„

„tie aan gem: Bellatoe en pisonie om zig in ’t vervolgstil en

vreedzaam in hunne Negorijte gedragen subpene van regoureuse

Atraff

Nog produceerde den Heer Gouverneur een Notitie gecondem„

neerdens dewelke successive na herwaards gezonden zijn en vermits

daar bij kwam te blijken dat verscheidene hun bannissement uit

gedient hebben, zo wierd op zijn Ed propositie verstaan deselve te

ontslaan, om de Comp:e van noodeloose kosten te ontheffen; nament„

lijk Johan Hehalauw Jacob Nanoeroe, en Anthonij Sen„

„gadjie alle drie van de Negorij Nussanive, en g’ordonneert

zig ten eersten na de alhier in de vloot leggende orembaij hunner

Negorij te vervoegen als ook Lelie van Boegisg Robia van Negorij

Lima, mits hier verblijvende en hun eigen koot zoekende

Termijl van de Gevelegeerdens almede ontslagen oveerde Moeda tabu

van Oering om op de mede alhier zijnde orembaij van Afseloeloe

over