closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

over te gaan en daar mede na zijne Negorij te vertrekken mitsg=s Mahoe„

wattij van Negorij Lima met qualificatie om voor eerst op Bourd

te mogen blijven tot het hem zijn regent zal requireeren

Den Resident deses Comtoirs klagende dat de purticuliere Wande„

laars zig niet ontsagen om na haar welgevallen houtwerken binnen dezen

haaren

in het bosch te kappen en te haalen zonder hem nog de regenten daar in te

kennen tot merkelijk ongerief van den dienst der EComp dewijl bij deese

vastigheid wernig houtwerken vielen, en veele nogtans tot den dage„

lijksen dienst vereischt wierden voorts dat voorsz handelaars ook zo

onbeschamd waren dat zo de rivier bewesten dit fortres zodanig met

hunne vaartuijgen belemmerden dat er dikwils geen plaats over bleef

om met een kleene orembaij daar binnen te komen, zo is goedgevon„

„den die ongeregeldheeden bij biljet elk e een eegelijk op het ernstigste

te interdiceeren en de gemeente daar van te Ambon komende kennis te geeven.

Voormelde Resident voorts te kennen gevende dat de gemeene Inlan„

„ders zig gedeuwig uit hunne Negorijen absenteeren en in hunne dous

Iongs ophielden, zonder voorkennis hunner Dorpshoofden ten minsten

dat deese zulx telkens voorgaven wanneer 'er van hen eenig volk

g’eischt wierde ten dienste der EComp met instantie dat de Regenten

van Bouro gelast mogten worden hunne ondergestelde binnen

de Negorij te houden en te verpligten zig buijten hunweeten niet na

olders te begeeven, zo beval den Heer Gouverneur de Regenten

van Bouro om aan dit bellijk verzoek steptelijk te gehoorsamen

subpare van Correctie

Vervolgens