closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolgens gelaste zijne wel Ed Agtb: de Regenten van Bouro: en Am„

„blauw.

Eerstelijk om zigtenaspoedigsten te moeten voorsien van goede en

ssufficante orembaijen om daar van in Cas van noodgebruik te

kunnen maken, tegens de Papoese en andere rovers

Ten tweeden de vereischt wordende kalk tot voltoijing der kerken

binnen dit fortres te eersten te leeveren gelik ook

De benoodigte planken en adappen, voor ’sComp woning item ijzer

houte swalpen tot het aanmaken van een stel nieuwe affuijlen,

welke hoeveelheijd den Resident gelast wierde aan hen op te geven

ende verdeeling te rigten na het getal der datijs van elk Negorij, ter

voorkoming van billijke beswaarnissen

Ten Derden de spoedige leverantie van volk, bij Conferentie Notul

van den 26: Maij h: a bepaald ter Completering der nog te leverene

Houtwerken ter verevening van ’t gunt de E: Comp: voor hun verschoo„

ten heeft ter enlossing hunner geroofde Landslieden met bedrijging dat de

geene die hier in gebreeke blijven zullen moeten voldoen en dragen

alle de kosten welke d’E: Comp door die nalatigheid mogte komen

te leiden, door het lang aanhouden der vaartuijgen die herw=ts

gezonden zullen worden ter afhaal dier houtwerken, welk

een en ander de voorsz: regenten aannamen te zullen op vol„

„gen en nakoomen wes verstaan wierd hier van deese no„

„titie te houden

Het Lid dezer vergadering Fredrik Ostronskij den Heer

Gouverneur