closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113

Gouverneur vervolgens ter hand stellende een Rapport oropens

de gesteldheid der wapens van de bezettelingen en die van de kleine

wapenkamer alhier; zo is buijten en behalven dezelve meest

alle reparatie van nooden hebben, het getal derzelve ook veel

te groot is om behoorlijk onderhouden en schoon gehouden te worden

op de propositie van den Heer Gouverneur goedgevonden daar van

68 stux na Amboina op te zenden, dewijl er als dan nog 55: alhier

in wezen zullen blijven, als 33: in ’t guarnisoen onder de man

en 22: in resorve, welk getal voor dit Guarnisoen toerijkende g’oor„

deelt wierde Terwijl voorts verstaan wierde hier bij aanteeke„

ning te houden dat om de Comp zo veel mogelijk te bevrijden

van nodeloose kosten door het opzenden van de reparabele gewee„

ren en de resico der zee, het Hoofd van Laricque den onder„

koopman Hendrik Martens bereeds in dato 21: dezer, door

de Heer Gouverneur aangeschreeven is, om van de twee aldaar

bescheidene Militairen die het repareeren der geweeren verstaan

na herwaards te zenden ter bereiking van voorsz: oogmerk

Door de Leeden wolsgaard en Hoffmann van Rapport gedient

zijnde wegens de visitatie van het alhier bereistende Prothocol

zo is na lectuure van het zelve ontwaard dat er van de voorige

en nu reets overleedene Residenten deses Comptoirs, eenige

abuisen zijn begaan, waaroms besloten wierde, dezelve zo veel

doenlijk te redresseeren en de andere te laten voor reekening van den

geenen die het incumbeert mitsg:s bij deese aantekening te houden

dat

0r