closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat de instrumenten gepasseert voor den tegenswoordige Resident

alle na de ordre bevonden zijn

Terwijl uit een almede ingediend Rapport van den Lieutenant

der Arthillerij Streck wegens zijne bevinding der Ammonitie

goederen gezien zijnde dat ten deesen Comploire manqueeren 2: p:s kruijt

„matjes en: p:s kogelmallen zo wierd de Resident gelast om dit een

en ander van Amboina te eischen

Hier op den meerm: Resident van zijn zitplaats opgestaan en buij„

ten gegaan zijnde zo vroeg den wel Ed Agtb: Heer Gouverneur, de

onder dit District gehoorende Regenten, of zij ook iets tegen den„

zelven in te brengen hadden dog deze gezamentlijk antwoorden„

de van Neen, zo wierd gem: Resident weder binnen geroepen

en aan hem een diergelijke vrage ten opzigte zijner Regenten

gedaan en daar tegen ingelijker voegen beantwoord, wes de

Heer Gouverneur daar over zijn genoegen betuigde, en Resident

en Regenten recommandeerde met elkander. steeds in een goede

harmonie te leven, en de Inlandse Regenten buijten dien om de or„

„dres van hun Hoofd uit naam van zijn wel Ed Agtb: prompt

en zonder de minste tegen praat obtemporeeren

Hier na de gewoone uitroeping gedaan zijnde of er verzoekers

waaren; verscheen den Assistent Alex ander Dias presentee„

rende den Heer Gouverneur een onderhandse procuratie

door de wed:e Deveer op hem gepasseert in dato 11: October

benevens een Notarieele obligatie in dato 9 Januarij 1762:

groot