closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

groot rd:s 100 ten laste van zeekeren Inlander van Loemoij,

op Amblauw geleegen en name Torassa Ragman,

en vermits dien Inlander reets overleeden is zo wierd des„

selfs klein zoon den presenten orangkaij van Loemoij in

name Rachman die hier mede present was, geroepen

en hem die obligatie voorgehouden de wettigheid der schuld

door hem erkent en aangenomen zijnde, dezelve na de kleijne

Hongij voor reekening van zijn voorm: groot vader te zullen

voldoen, zo nam daar mede genoegen opgem: gemagtigde der

wed=e de veer, weshalven de promte nakoming hier van den Re„

sident Mazel aanbevoolen wierd

Nog kwam binnen den soldaat aan de pen Dirk Bruins

verzoekende den Heer Gouverneur uit naam van zijn Moeder de

wed: Bruins ten einde 't zijn wel Ed Agtb: mogte behagen ordre te

stellen tot de incassatie van zijn overleeden vaders uitstaande schul„

„den, waar toe den Resident Mazel door zijn Moeder reets voorlange

qualificatie verleend was, dog daar van nog niet of zeer weinig in„

„gekomen zo zijn uit aanmerking die vrouw een behoeftige wed:e is de

Regenten deses districts door zijn wel Ed: Agtb: op ’t ernstigste vermaand

om die schulden ten eersten te verevenen en hunne ondergestelde

daar toe mede te verpligten met recommandatie aan den Resident

om te zorgen, dat hier aan zonder langer dilaij prompt vol„

daan werde.

Vervolgens presenteerden den Inlander van Kaijelie in name NNazar

een