closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

zig ophoudende en uit 70: weerbaare mannen bestaande in ver„

„zogt had uit naam dier soa, om de restitutie hunner dousjongs

welke thans door ’t te Noenialij verblevene soa Tapoeara ge„

naast waren met belofte dat zij zig als dan wederom derwaards

ter woon zouden begeeven, na de recommandatie en ernsti=

„ge vermaninge van den Heer Gouverneur, door wien hun lan„

„ger verblijf te kawa zeer schavelijk en nadeelig voor ’t belang

der Ed: Comp geoordeelt wierde zo is Conforma zijn wel Ed: Agtb:

propositie goedgevonden den vendrig en Commandant Foc„

kens benevens den Boekhouder en Resident te Manipa

van Capelle te demandeeren om de ontstaane geschillen van

de opgem: Soas van Nonialij namentlijk het aldaar ver„

blevene soa genaamt Iapoeara en het na kawa ver„

trockene in Name Niwelehoe te onderzoeken en bij te leg=

„gen, mitsg:s het laatstgem: soa te doen verhuijsen na hun Negomij

Nonialij

Nog wierd verstaan bij deze aanteekening tehouden dat vol„

gende Rapport van den Commandant Fockens door den Capi„

„tain van Pasinalo zijn aangewezen drie p:s vrugtdragende

en 36: p:s Jonge Nooteboomen welke in ’t Land van die Ne„

gorij gevonden en door den orangtoua Niamoal omvergekapt en de vrug-

ten daar van hier aan den Heer Gouverneur en Hongij vrienden

vertoond zijn, recommandeerende den Heer Gouverneur derhalven

den Commandamt Fockens aan, om met verdubbelden ijver werk„

„zaam)