closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

Nieuw verband van vijff Jaaren ingaande, met med=e dee„

ser

Eindelijk is op de begeerte van den Heer Gouverneur verstaan

hier bij notitie te houden dat op zyjn Ed: ordre den Radja, van

Sawaij Pattijnaija ende meede Radjas Matitane van roe„

masohat Pattijmanoe van Massehoelang, Seite Jong Ra„

„dja van Nerale, de orangkaijs kakiassang van Nonialij

Tapoeara; kimilaha van Lissabatta, Pattijharos

van Hatoewe, Iman Malessij van Aatilen; mitsg:s de

Capitains Saijte van Roemapelo Assaoenij van Roema„

gelat, Djaloema van Saleman en kekang van Masse„

boelang heeden morgen tot hunne onderhoorige Alphoe„

ren na Hatelen over de landweg voor uit vertrokkende sijn

om zijn Ed: aankomst met de Hongij vloot aldaar afte nagten

Hier op niets meer te verhandelen zijnde zo eindigde hier mede

deze vergadering /onderstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveert

ter Post Sawaij dato voorsz: /:was geteekend:/ J: A: Schilling

P: Fockens, P: wolsgaard, F ostronskij, J: Dv: Cloot=

wijk, Hoffman, I: M: Streck en C: G: Windemith

Donderdag den 13: November Ao 1788

Hongij vergadering gehouden in de Negoryj

Rarakit aan Cerams Noord Cust.

Present