closeTerug naar inventaris

Transcriptie

126.

het Land van Ceram aan de Ed Comp: door den toenmaligen

Tidoreese vorst gelijk hun niet onbewerst konde weesen.

alzo hem zulx in voorsz: Jaare 1769 door den presenten Heer

Gouverneur als gecommitteerde van wegens de E Comp en

door den Hoekum Gape als afgezant van ’t Tidoreese

rijk niet alleen bekent gemaakt maar door hun of onders

ook ter dier tyd den Eed van trouwe aan de Ed: Comp afgelegd

was, van nooit eenige westersche Natien hoegenaamd, veel

min Tidoreesen dan wel afgesanten van dien vorst nog vreem„

de Europeesen op hunne Stranden onder wat pretext het ook

weesen mogte te zullen dulden of accepteeren; daar zij egter nu

reets een geruijmen tijd het tegendeel gedaan en betoond hadden

waar op gem: Capitain met de aanwysende Dorpelinge van

Karakit hun Leedweesen over de gepleegde ontrouwe en

Rebellie kwamen te betuigen met ootmoedige beede om des wee„

gens vergifenis te mogen erlangen, welke hen dan ook door den

Heer Gouverneur uit naam en van wegen Huin Hoog Ed: de

Ed: Hooge Indiasche Regeering te Batavia vergund

wierde onder een gepaste recommandatie nogthans van zig

ins vervolg aan zulke snoode bedrijven niet weder schuldig te maaken

maar den Rebel Noeko in der minne of door geweld te dwingen

zig te submitteeren onder de Ed: Comp:

Hier op verzogten de Dorpelingen dezer plaatse de Heer Gouverneur

dat