closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat in steede van hun overleeden orangkaij een ander met die

waardigheijd bekleed mogte worden op welk versoek den Heer Gou=

verneur vroeg; wie van hun van de familie of naaste tot dit Re„

gentschap was, op welke vrage zig een Inlander vertoonde

zeggende een klein zoon van een vroeger orangkaij te zijn dog met

de andere aanweesende de Inlanders uit die Negorij tevens

verzoekende dat den Capitain van kellemooij Abdul Rahim

Maijnalie tot orangkaij over hun aangesteld mogte worden„

zo is uit hoofde van dien goedgevonden gem: Abdul Rahim Maij„

„nalie tot orangkaij van Rarakit te verkiesen en aan te stellen wer„

dende door hem in mede aat den voor de Ceramse Regenten beraamden

Eed gepresteerd, welke eed de presente Dorpelingen mede voorgehou„

„den zijnde beloofden zij een parig den zelve mede na te zullen komen, en ver„

mits gedaate orangkaij ende bij een vergaderde dorpelingen op erpreese

afvrage van de Heer gouverneur verklaarden, niet voor te dragen nog

te verzoeke te hebben eindigte deze vergadering onder een ernstige re„

commandatie zo wel aan den orangkaij als het gemeene volk

om met allen vlijt, trouw en ijver de belangens der EComp te behar„

tigen, dewijl zij bij 't tegendeel zouden moeten getroosten de regtvaar

„dige straffe die troumloose en wederspannige vassallen verdie„

„nen /onderstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveerd in de

Negorij Rarakit aan Cerams Noord Cust dato voorsz

/was geteekend:/ J. A: Schilling, P: wolsgaard

F: Ostronskij JD: v: Clootwijk, C: Hoffmann

en C G. Hindemith

Woensdag