closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan het Hoofd dezes Comptoirs of ook iets tegens zijne onder

„gestelde Dorpshoofden in te brengen of te klagen hadde waar

op denzelve eveen. antwoorde, en terens betuigde met dezel

„ven zeer wet te vreede te zijn

Hier op aan de Inlandse Regenten onder dit district gehod

rende, mede een diengelijke vrage ten opzigte van hum opper

„hoofd gedaan zijnde; zo betuigden zij een paarig mits ten

laste van dezelve in te brengen te hebben; en dus met des„

„zelfs bestier ten vollen vergenoegd te zijn weshalven den

Heer Gouverneur aan de wederzijdze Parthijen deszelfs bijzon„

„der genoegen dien aangaande te kennen gaf, en voorts de ge„

„zamentlijke Regenten uit de Hongij vloot vroeg na de gesteld„

„heid hunner vaartuigen, en of zij in staat waren daar me„

„de de Hongij togt tot het uet einde bij te woonen; op welke

Vrage die Dorpshoofden zeijden van Ja! waar na de volgende

Parthijen opgeleezen wierden.

Den 9q: Eisscher gedraagt zig aan de pre„

Den onderkoopman en secretaris van

„sentatie en legt de in de presentatie ver„

Politie ten gouvernemente Amboina, mitsg:s

„melde onderhandse obligatie

fiscaal van de alhier ter rheede leggende

Hongij. Vloot Jan Dirk van Clootwijk

als gesubstitueerde van de te Ambon woo„

„nende weduwe van den Chineese Linte„

„nant Tan Konjan in die hoedanig„

„heid Eisschen

Contra

Voor den ged:e Compareert deszelfs zoon den

Den oud pattij van Hawaka Jacob Watimena

presenten

ged„e

Den 9

sento

verme

prese

watt

Schul

„nua

Va

„de.

D

„1

der