closeTerug naar inventaris

Transcriptie

128

presenten Pattij van Hawaka Marcus ged=e om te komen hooren versoeken Con„

wattimena bekennende de wettigheid der „demnatie tot de prompte betaling eener

schuld en beloofd dezelve in de maandja„ Somma groot rd:s 35: 24: zijnde zo veel

„nuarij 1789: voor reekening van zijn

als hij wegens gekogte en ontfangene goe„

vader als ged:e in dezen te voldoen, dog

„deren wettig de bet en ten agteren is,

versoekt van de Intrest te mogen wor„

blijkens onderhandse obligatie de dato

„den geexcuseerd

17: Junij 1774: omme m het volgende Jaar

Den geconstitueerde is met die presenta„

te voldoen, dog welke belofte hij ged=e met

„tie te vreeden, dog blijft bij de betaaling

nagekomen is als ook verder te hooren

der Intrest persisteeren.

Concludeeren ter betaling van de daar op ge„

„loopene Intrest van 78: prcos ter maand

gereekend van primo Junij 1775: tot de

volle betaling toe C: E:

Den Raad neemt genoegen in de gepresenteerde

betaling van den Comparant en Condemneert

dierhalven denzelven in de prompte betaling van

de g’eischte rd:s 35: 24: om in de aanstaande maand

Januarij voldaan te worden met de kosten; dog ontzegt

den q: g: Eisscher de geEischte Intrest

Den q: g: Eisscher gedraagt zig aan de pre„

Den onderkoopman en secretaris van Politie

„sentatie en legt over de bij de preesentatie ten gouvernemente Amboina mitsg:s fiscaal

vermeld reekening en bekentenis der schuld van de alhier ter rheede leggende Hongij—

Vloot Jan Dirk van Clootwijk als gesubstin„

„tueerde vande te Ambon woonende wed=e

van den Chinees Luijtenant Tan Konjan

in die hoedanigheid Eisscher

Contra

G