closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Contran

Den ged=e bekend de wettigheid der schulden Den presenten Patty van Hawacka Mar„

beloofd dezelve in de aanstaande maand

„cus wattimena ged:e om te komen hooren

Januarij 1789: te voldoen, dog verzogt van

verzoeken Condemnatie tot de promte betaaling

de betaling der Intrest bevrijd te mogen

eener somma groot rd:s 177: 42: zijnde zoo

blijven

veel als hij aangekogte en ontfangene goeden

Den qq: Eisscher neemt genoegen met

„ren wettig de bet en ten agteren is blijkens een

die aanbieding dog blijft bij de verzogte

door hem specificq geformeerde lijst en schuld

betaaling der intrest persisteeren

bekentenis. sub dato 14: Julij 1773. en daar bij

gedaane belofte om in het volgende Jaar 1774:

te zullen betalen, mitsg=s te hooren Com„

„cudeeren ter betaaling van de daar op

verloopene Intrest van 7/8: p:rC=tos smaands

gereekend van Primo Julij 1774: tot de

volle betaling toe met de kosten ten deesen

gevallen.

Den Raad de wettigheid dier schuld uig dis gedaagt eigen

bekentenis gebleeken zijnde Condemneert denzelven in de

promte betaaling der geeischte rd:s 177: 42: in de maand Janu:

naast komende met den Intrest tegens 7/8 prC:o smaands

gereekent van heeden tot de volle betaaling toe en

de kosten.

Voorts wierd verstaan bij deesen te noteeren dat te repaop

Cerams Zuijdkust bij het aanweesen van den Heer Gouverneur

met de Hongij vloot op versoek van het volk dier nregorij tot

orangkaij over dezelve is aangesteld de zoon van den presenten

orangkaij