closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

orangkaij Suwale in name Kaijhatoe, mits zijn vader tot

desselfs zoons meerderjarigheid het gezag in de eregorij blijve

behouden; zijnde aan deezen Jonge orangkaij Kaijhatoe tot

bewijs zijner waardigheid afgegeeven een Rotting met Comp:s

merk voorsien, welke den geweesene orangkaij van Tamilauw

in name Alij aldaar is afgenomen en hij zelve ook van die

waardigheid ontzet zo om dat door het verlies van ’t gezigt

zijner beide oogen niet langer in staat is als zodanig te fun„

„geeren als voornamelijk om zijn aanhoudende verknogtheid

aan den Rebel voekoe met wien hij door ’t Canaal van zij„

„nen broeder eene hoogststrafbaare Correspondentie is onder„

„houdende na de beschuldigingen van een goed gedeelte der

oudstens en andere dier Negorij en van zijn oom zelve den

titulair oud Radja dier Negorij in naame Djoenaij Toma„

„gola, welke hij ook deerlijk heeft mishandelt en hem boven

dien zijn huis om verdoen haalen door eenige van zijnen aan„

„hang gelijk uit de ruimen van dat huijs als nog zeer duide„

„lijk te zien is geweest en om alle welke reeden en ten

verzoeke van het volk dezer eregorij den op gemelde titu„

„lair oud radja ook het p:l gezag is opgedragen insteede van

den onwaardigen Mij die thans goedgevonden wierde in ’t

Lazarus huis te Molanen te plaatzen als bevonden zijnde

met de Leprabesmet te wezen na aanleiding van ’t ingeko

„me rapport van den opperchirurgijn van het Casteel te Amboi„

„na en lid dezer vergadering Christiaan Hoffmann

als door hem ter ordre van den Heer Gouverneur gevisiteerd

en als zodanig bevonden zijnde.

6.

waar