closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waar en tegen beslooten wierde uit dat gesthuijs weder te

largeeren den Inlander van ona Lamoeroe Maimenoesa als

ten vollen van die besmittelijke ziekte, na volgens een

ander berigt van opgem: geneeskundige, hersteld zijnde

met permissie om zig wederom na zijne Nregorij te mogen be„

„geeven en daar van per Extract dezer kennis te geven aan

den onderkoopman en Hoofd van ’t Comptoir Haroeko Koene

Koenes ter zijner narigt.

voorts kwam binnen den oud Radja van Tuhaha Lucas

Pieter Fanalepij en presenteerde aan den Heer Gouverneur

twee maleidse verzoek schriften, behelzende de eene dat den

gewesene koopman en Hoofd van Saparoua van Blijden.

„berg den tegenwoordigen radja Louis Pikaoelij in a:o 1770:

gelast had ten bedrage van rd:s 350:—: af te geven namelijk

aan hem oud Radja rd:s 200: de oudstens rd:s 100: en 50: rd=s

aan de Marinjes, zonder dat die afgave tot heeden toe

gevolgt was met versoek dat voorsz: radja Louis Pikaoelij

mogte g’ordonneert worden om dat bedragen aan hem oudstend

en Marinjes als nog uit te keeren. En het tweede tendeerende

verzoek dat vermits hem reets ten bijde van de welEd: Gestr:

Heer Gouverneur Breton in de Hongij vergadering alhier

4: quartslieden tot zijn gebruijk waren toegelegd en voorsz

Radja Louis Pikaulij hem dezelve egter zeedert

A=o 1773: tot heeden toe onthouden hadde hij g’ordonneert

mogte worden om dezelve aan hem oud radja als nog af te

geven, te meer den presenten radja aan alle zijne fami„

„lie quarts verstrekte, zo wierd na lectuure dier Papieren

en