closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130

en eene daar nevens geproduceerde quitantie verleend door

voorm: gewesene hoofd van Blijdenberg aan den presenten radja

Louis Frans Pikaulij in dato 10: April 1771: en waar uit

meer dan al te duijdelyk kwam te blijken dat ged=e van Blij„

„denberg van het Hassel gelt den oud radja toebehoorende aan„

„gehouden heeft rd:s 169: 30: van de oudstens rd:s 106: 24: en van

de Marinjes rd:s 35: 24: en dus te samen rd:s 311: 30: in voldoe„

„ning van het geene sominige Inlanders dezer Nregorij

schuldigen ten agteren waren overgenot van Lijwaten

als anderzints en zij daarom aan hen moesten betalen

zonder dat daar van tot nog toe iets gekomen is goedge„

„vonden het eerst gem: versoek ter beslissing in der min„

„ne en na billijkheid op te dragen aan het Hoofd Blon„

„deel en het tweede door evengem: Hoofd te laten schik„

„ken na de Resol: van de Hongij vergadering ten tijde

van den welEd: Gestr: Heer Breton.

voorschreve Hoofd Blondeel voorts aan den Heer Gou„

verneur presenteerende, drie maleidsche papieren die hem

ter hand gesteld waren door de Inlanders van Tuhaha in naa„

„me Frans Waa, Louis Pattij Lekasapia en Pieter

Tamboeka houdende klagten van de volkeren van Tuhaha

dat zij ter ordre van hun hoofd en oudstens in den tijd van

3: Jaaren of in ao 1784: 1785: en 1786: ten voordeele van

wijlen den koopman Cruijpenning hadden moeten betalen

rd:s 836: 24: en in dit Jaar weder op nieuw rd:s 1020: 30 mits„

„gaders dat uijt zeekere negorijs dousjongs genaamt Ma„

„talete in verscheidene Jaaren een meenigte van Lagoe

boomen