closeTerug naar inventaris

Transcriptie

131

dienen van berigt in hoe verre die klagten gefundeert zyn dan niet.

Hier na presenteerde het Negorijs volk van Htawaka een

Maleidse klagtschrift ten laste van hun patty wegens onredelij„

„ke behandelingen en afpersing van geld welke zake te om„

„slagtig zijnde om mits het op morgen vastgestelde vertrek van

den Heer gouverneur van hier na vereisch van zaken onder„

„zogt te kunnen worden zo is bestooten die klagte almede te

laten onderzoeken door den oud Pattij van Piouw en den pre„

„senten pattij van Leinitoe ten overstaan van ’t hoofd Blon„

„deel te nemoe van hunne beringing en Consideratie ver„

„volgens aan den Heer gouverneur te dienen van berigt. a

vervolgens kwam binnen den oud radja van de Nregorij Pa„

„peroe in name Frans Lawalata en presenteerde aan den

Heer gouverneur een maleids geschrift behelsende verschei„

„dene klagten wegens mishandeling door den presenten ran„

„dja Johannes Lawalata aan hem gepleegd, door het

pressen van desselvs vrouw en kinderen tot het doen van

quarts dienst in de Nregorij mitsg:s het onthouden van

de hem toekomende quartslieden edog nadien den presenten

Radja van Paperoe hier niet tegenwoordig was, wierd die

zake ten onderzoek opgedragen aan de oud pattys van ouw

en akoon ten overstaan van meerm: Hoofd Blondeel om van

haare bevinding als vooren aan den Heer Gouverneur te

dienen van Berigt in schribtis.

Door den oudste van Hawacka Mattheus Papilaija aan

den welEd: Achtb: Heer Gouverneur te kennen gegeven

wordende dat hij schoon met honneur als oudste ontslagen

nogthans