closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nogthans niet zijne 2: zoons gedwongen wierd om den quarto

dienst te moeten waarneemen met instantie om daar van te

zake zijner hooge Jaren ontslagen te mogen worden zo is of

schoon des klagers voorgeeven ten aanzien zijner kinderen

en onwaarheid bestond dewijl daar van maar alleen een

dienst doet en de andere daar toe nog veel te kleijn en pn„

van Jaaren is al egter den pattij van Hawaka gere„

„cammandeert om hem voortaan geene Hof of Hee„

„ren maar wel Negorijs diensten te laten waarneemen

wijl de billijkheid mede brengt dat een ieder ’t zijne toe

„brenge ter bevordering van het algemeene belang en

nut zijner Negorij

Den pattij van Thamahoe en oudstens door zyne dor

„pelingen almede beschuldigt wordende dat zij eenige Vrouwe

„lieden aan een paal hadden laten binden en slaan om

dat zij onvermogend geweest waaren iets te kunnen Con

„tribueeren tot aflegging der schulden van den gewesene

koopman Cruijpenning zous uijt aanmerking dien regent

niet present is en mits dien deze klagten niet volledig on

„derzogt en de beschuldigde daar tegen verhoord kan wor„

„den goedgevonden het onderzoek van dien uijt te stellen

tot de te rugkomst van dien regent uit Banda als na

derwaards in Expeditie vertrokken zijnde.

Den Radja van Saparoua Mattheus Simatauw

bij een maleids geschrift door zijn negorijs volk hevig beschul„

„digt wordende over direrse Ancrelarijen aan hun gepleegt

zo is vermits het onderzoek van dien te veel tijd vereisschende