closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135.

Radja dier Negorij Abdul Latoekonsina inbragt; als eer„

„stelijk dat hij het volk als zij ergens wilden gaan om haar

kost te soeken een ropij per man of 30: stuijvers liet betaalen

Ten tweeden dat zij hunne kruijs orembaij zelfs gemaakt

en de waarde van dezelve egter met geld aan hun op gem: oud

regent hadden moeten voldaan

Ten derden dat zij reets lange het hout tot het opbouwen van

hunnen tempel hadden gekapt dog dat dezelve als nog niet

voltooijd was

Eijndelijk of ten vierden dat hun Jonge radja blind en het

regentschap hunner Negorij in prejuditie van andere reets

voorlange van vader op zoon was vervallen, versoekende

derhalven dat zij als nu een ander tot hun hoofd mogten ver„

„krijgen wijl den Jongen radja ter zake zijner blindheid tot

het bestier niet geschikt was, op alle welke klagten op gem:

oud regent repliceerde; dat hij zeedert korte tijd wel een ropij

gevraagd heeft van die geene dewelke om hun voordeel te zoe„

„ken hier of daar na toe vertrokken zijn dog dat dit geschied

is op aandraag zijner oudstens en om daar voor te huu

„ren die geene welke voor hen de negorijs diensten moes„

„ten waarneemen invoegen de oudstens zulks meede af„

„mirmeerden, als meede dat na de betuiging van hun oud re„

„gens de Nregorijs orembaij door hem zelve gemaakt en het

daar toe gebruijkte volk door hem met kost voorsien was

mitsg:s de tempel ook bij na voltooijd en dies volkomene

voltoiing vertraagt om dat sommige kwaadwilligen

uitgestrooijt en in ’t publicq verklaard hadden in die

Tempel