closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tempel hun Gods dienst niet te willen gaan pleegen maar de

„selve aan hun regent en oudstens over te laten, bloot en al

„leen om dat een stijl derzelve eenigermaaten overhellende was

geweest buijten toedoen van iemand, brengende den oudse

„dja voorts tot zijn verdediging en wederlegging van

de 4: of laatste beschuldiging voort; dat dewijl hij zo wel

als zijn vader om de verdiensten hunner ouders met

’t regentschap gebenificeert was, geene andere schoon even

na daar toe, eenige reeden hadden om daar over te kunnen

klagen en de overweging hier van derhalven gaarne over

te laten aan den Heer Gouverneur en Leeden deeser ver

„gadering; dan wijl den voorm: spreeker van ’t volk

met nog meer andere beschuldigingen te voorschijn kwan„

welke een nauwkeurig onderzoek en tijd vereijsch

„ten wierd het Hoofd deses Comptoirs D:E: Koenes ge

„last om de gegrond of ongegrondheid der voorsz: klag„

„ten en die het volk van Pelauw verder tegens den oud

radja mogten hebben in te brengen nauwkeurig te

onderzoeken en parthijen is ’t mogelijk in der minne

te bevreedigen en bij ’t teegendeel te dienen van rapport

in schribtis op dat daar op na bevinding van zaken ge„

„disponeert en die klagten weg genomen kunnen worden.

Nog kwam binnen eenen Pieter Noja van Hula„

„lieuw, en presenteerde aan den welEd: Agtb: Heer Gouver„

„neur een maleids klagtschrift ten lasten van den

Pattij dier eregorij wegens afpersing van 36: stver: om

vrij te zijn ten eijnde zijn mond kost voor de Hongij=

Voijagie