closeTerug naar inventaris

Transcriptie

136.

voijagie te kunnen zoeken, welke klagte te mede ter onder

„zoek aan het hoofd koenes opgedragen wierd:

Den alhier bescheidene en op Pelauw aan het Fort Hoorn

werkende metzelaar Jochem schade klagende dat de regen„

„ten van Pelauw, Caijlolo en Roemakaij aan Kalk ten

agteren waren namentlijk Pelauw 17: Caijlolo 20: en

Roemakaij 13: maaten zo betuige den Heer Gouverneur

aan de twee eerste regenten vermits de derde niet presen„

„ten was zijn welEd: Achtb: billijk misnoegen deswegen

en recommandeerde het Hoofd koenes tevens aan om te

zorgen dat die leverantie ten eersten mogte geschieden

en door hem ook een nadere uijtschrijving gedaan van

de kalk welke ter voltooijing van die Post als nog vereischt

word.

Twee Inlanders zijnde gebroeders uit de cregorij Cama„

„riang aan Cerams binnen kust in name Lucas en

Johannes Puahehoemase per requeste verzoekende om

tot tweede stem en Hoofd over het soa Lahitoeni in

gem: Negorij aangesteld te mogen worden in steede van

den gevlugten Andries Maharaja zo wierd goedge„

„vonden daar toe te verkiesen den oudste derzelve in

naame Lucas Tauhehoemasa; of schoon den orang„

„kaij dier Nregorij verklaerende dat de Jongste door ’t

volk zijner meest begeerd worde

De Regenten der evegorijen van de overzijde deezes

Comptoirs namentlijk die van Toelehoe Tenga Penga„

en Phial versoek doende om van den quarts: en andere

diensten