closeTerug naar inventaris

Transcriptie

diensten die zij op de Pas Baguala moesten verrigten ons

„slagen en direct onder dit Comptoir Haroeko gesteld wor

„den ter gemoed koming van den dubbelden Last die hij

als nu te dragen hadden; zo is alvoorens over dit versoek

te disponeeren goedgevonden de retroacto hier omtrent na

te zien en als dan zodanige schikking te maken als met

de billijkheid strookende is.

Daar en tegen wierd goedgevonden den orangkaij van

Pihoelale Esaias Salawanie op desselfs daar hoe gedaane

ernstige instantie behoudens honneur uit het bestier dier

negorij te ontslaan ende wettige pretendenten die daarom

versoek willen doen te renvoijeeren na ’t hoofd Casteel ter„

„wijl ’t p:l gezag over die negorij intusschen opgedragen,

wierde aan de tweede stem derzelve in name.

De geweeren en wapens ten deesen Comptoire door den

Capitain Luijtenant militair Fredrik Ostrowskij ge„

„visiteerd en navolgens ingekomene rapport in een zeer sin„

„delijken staat bevonden zijnde, behalven 7: p:s die reparan„

„tie nodig hebben zo gelast de Heer gouverneur t Hoofd

koenes om dezelve tot dat einde bij eerste gelegen heit na

’t hoofd Comptoir op te zenden

Door de leeden deser vergadering wolsgaard en Hoffmann

ten overstaan van den fiscaal der Hongij van Clootwijk het

Prothocol alhier berustende mede gevisiteerd en wel be„

„vonden zijnde zo wierd verstaan hier van dese notitie te houden

Ook wierd goedgevonden op hun versoek in dienst der E: Comp=e

aan te neemen, de Jongelingen van Europeese Bloede

Johannes