closeTerug naar inventaris

Transcriptie

138

„ter dat den gezaghebber van Caijtitoe mits desselvs hoogen

Jaaren en ziekelyken toestand van het verder bestier ont„

„slagen mogte worden dewijl door zijn lichaams Corruptien

sComp:s dienst grotelijks vertraagd wierd en het gezagdier

Negorij mits de nogduurende minderjarigheid van den

Jongen orangkaij opgedragen worden aan eenen Pakara

uit de negorij als reets ten tijde van de Ed: Heer van Pleuren

het gezag een tijd lang in die negorij ten genoegen waarge„

„nomen hebbende, welk verzoek door alle de regenten van

Hila geappuijeert werdende, is daar op verstaan gem:

Pakara tot gezaghebber over die eregerij aan te stellen ge„

„duurende de minderjarigheid van dien Jongen orangkaij

onder een gepaste recommandatie om zorge te dragen

dat de Heeren en Negorijs diensten behoorlijk waarge„

„nomen worden terwijl voorts verstaan wierde aan hem

hier van Extract te laten afgeven

De Inlandse Regenten hier na ook gevraagd zynde na

’t bestier van hun opperhoofd, zo betuigden zij eenparigdaar

mede ten vellen Content te weesen en dus geene reden te hebben

om over zijn E: persoon en handelwijse iets ’t minste te kla„

„gen te hebben weshalven den Heer gouverneur daar over

desselfs genoegen zo wel aan het opperhoofd als Inlandse Re„

„genten te kennen gaf en hen tot Cultiveering van die Eens ge„

„zintheid op het vriendelijkste aanmaande.

Den Radja van Mamala hier op van zijn zitplaats op„

„staande klaagde dat een zijner dorpelingen gen:t Mojala„

„toe het volk zijner Negorij tegens hem opstookte en zig toeli„

„gende