closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„gende eenige zagoe boomen uit andersmans dousjongs met ver„

„zoek dat gemelde Mojalatoe uit de eregorij na elders geban„

„nen mogte worden; dan vermits dien Mojalatoe niet

present maar volgens opgave op Lochoe was en dus hier

over niet konde verhoord worden, zo wierd den Radja van

Mamala gequalificeert om meermelde Mojalatoe bij we„

„der practiceering van diergelijke excessen direct te laten

opratten mitsg:s denzelven met de daar van zijnde getuigen

na Amboi op te zenden om daar over na bevinding van Za„

„ken ten exempel van andere gestraft te worden

Den orangkaij van Liang klaagde mede over een Inlan„

„der van waij in name Palaperge dat hij geduurig in een dous„

„song gen:t sahuwee de klappers en andere vrugten van de

boomen neemt met instantie dat het denzelven mag verbooden

worden, dan vermits den orangkaij geen papieren of bewij„

sen konde vertoonen aan wiende doussongs toebehoord en

den beklaagde meede niet present was zo wierd hij met

die klagte na Ambon gerenvoijeert om aldaar onderzogt

te kunnen worden

Voorts verzogt het opperhoofd dezes Comtoirs van Hamel,

den welEd: Achtb: Heer Gouverneur dat vermits de Christen

eregorij alhier zeer swak en veele datijs uitgestorven wan„

„ren het zijn welEd: Achtb: mogte behagen alle de Maho„

„metanen dewelke van onder dit Comptoir tot het Christen

geloove mogten overgaan in de Christen egorij alhier te plaat„

„sen tot versterking in opbeuring derzelve; welke versoek als bil„

„lijk door zijn welEd: Achtb: toegestand wierd.

Het