closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139

Het alhier berustende Prothocol volgens het daar van ingeko„ g

„mene berigt door de leeden dezer vergadering wolsgaard en

Hoffmann ten overstaan van den fiscaal der Hongij vloot

van slootwijk behoorlijk gevisiteerd en wel bevonden zijnde zo

wierd verstaan hier van deese aanteekening te houden.—

Als ook dat de alhier onder de man en in reserve zijnde ge„

„weeren en wapenen volgens daar van ingedient schrifte„

„lijk rapport van den Capitain Luitenant militair Fre„

„drik Ostronskij in een zeer zinnelijke staat zijn be„

„vonden mitsg:s dat slegts 4: p:s geweeren in reserve eeni„

„ge reparatie nodig hebben en ’t hoofd van Hamel der„

„halven gerecommandeert is om die geweeren ten eersten

na Ambon te zenden.

Nog wierd verstaan bij deesen te noteeren dat twee te

Loehoe zijnde gecondemneerdens in name Pessinoesa en

Ahadoel bij de van Toelehoe op voordragt van het hoofd

van Hamel en tijd Expiratie van hun Condemnatuun

zijn ontslagen en gemelde hoofd gequalificeerd om hun na

derzelver Negorij te rug te laten keeren. /:onderstond:/

Aldus Gedaan en Geresolveert te Hila aan de vastigheid

Amsterdam dato voorsz: /:was geteekend:/ J: A: Schilling,

A: L: van Hamel, P: wolsgaard F: Ostrowskij, J: D: V: Cloot„

„wijk, C: Hoffmann en C: G: Hindemith.

ingsdag den 30: December Ao 1788:

smorgens ten 10: uuren Hongij Vergadering

gehouden