closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=e october 16844.

geordonneert van elk vaertuijg bi verschijninge een

pertinente rolle hunner sterkte, en bij namen gespecificeert

op te maken, en den fiscael te overhandigen

Bij gemelte Jnstructie die uE Ho: Ed: buijten twijfde

bij voors. jnstructie is

te zien

voorrit sal zijn toegekomen, en onder de bilagen ook te vinden

sij, sullen uEd: ho: agtb: des gelievende zien kunnen hoe

gedagte heer commiss.s gelast heeft de beyde regenbacken

hoe gem: Ed: heere gelast

heeft, de waterbacken, bin

hen

soo van’t Casteel Nassauw, als belijka soo dra doenlijk

nassauwen belgica klaer

en bequaem te maken

bequaem en digt temaken. dog aengesien de laeste onses

gering Eragtens niet wel zal te herstellen zijn, ten zij dat men

de vloer met klinker op zijnkant in cement verdicke

ende dat ons de materialen ontbreken, soo zoude onse

gedienstige follicitatie zijn, datmen met den eersten door

uw Ho:Ed: boven den gedanen eijsch wierden besorgt met

3. â 400000. klinckers, en 50. a 60. vaten Cement, net

ijsch van 3. a 4100000 klin

kers en 50. â 60. vaten sement

de klene regenbak binnen het Casteel passauw, sal

verstdaegs hand aent werk geslagen en gesien werden

of te repareren is.

Hierom her, alsmede op afgelegene Eijlanden onder

desaken hier alomme sijn

nog in goeden welstant

bandas territoir gehorende, staen des EComp=es saken (gode

zij lof en dank nog invredigen, gerusten en gewenschten

den almogenden blijft gebe

toestand, 'twelk wij bidden willen den almagtigen lange

den, sijn segen over de dierboere

specerijt te verlenen

believe te laten Continueren, alsmede zijn mildadigen

zegen