closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Banda den 26:n October 1689.

zegen wil verlenen over het dierbare specerij gewas, dat inde

Jongst gepasseerde Z:t O: mouson, en gelijk uEd: Ho: agtb:

voor dato is gecommuniceert door het afwagen der Ionge

vrugten, als andersints geen klene schade geleden heeft.

dit is dan Ed: ho: agtb: heren dus kortelijk 't gene voor ditmael, den inventaris vande E:

heer gouv.r zah.r, het gesloten

volgens onsen schuldigen pligt weten te adviseren, ons wijder

testament en drij verklarin

om desen, niet op te houden, op ’t nedrigste gedragende aende ge concernerende de

dispositie

bijlagen volgens register nu overgaende, ende aengsien

inmiddels den curateur adlites, nevens de daertoegestelde

gecommitteerdens, mitsgaders den Secretaris vant agtb:

Collegie van Justitie vaerdig sijn geraekt met het

inventariseren der nagelatenschappen vande E Heer

gouv.r en directeur willem van zijl zal.r, alsmede het

beleggen der verklaringen, concernerende de dispositie,

die gem. sijn E. bij monde, en ten dele voor desselfs overlijden

met volkomen verstande gedaen; Item het geopende

gesloten testament, hebben wij nodig geagt Copielijk tot

uw HoEd. speculatie hiernevens te voegen; Insgelijx ook

een Jnventarisse van dit Bodemtje

Onder ’t resumeren deses versoekt den E: koopman

't versoek vanden Coop

man stul

stul, datw' sijn persoon in Cas van optredinge van den

oppercoopman willem bassing, uw Ho: Ed: gunstelijk

tot sijn advancement beliefden voor te dragen

en