closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:' Maij 1690.

'tselve was wel weder op zijn, dan met een dun muurije van een halve klinker steen

nevenstaende wijse te

repareren

rondsomme, tegens de muur op te trecken, vande grond tot

aende onderkrant van het boven gewulft om redenen soo

om reden inde verklarinsij oordelen, met de scheuren op te kappen, apparent groter

ge daer van hervat

schade stont veroorsaekt te werden, gelijk uw Ho: Ed: bij

derselver verklaringe in ons dagregister onder dato p=mo

11

de gehuurde metselaers

zijn afgedankt

april Iongstleden geinsereert, nader kan geblijken, en

waerom van meninge sijn, soodra ons de gesondene

10000 p.s klinkersteen p=r tfluijtje de meerl over Ternaten

sullen toegebragt, dat werk bij der hand te nemen; de

gehuurde metselaers zijn naer gedane pleijstering

van de belgicase waterbak ten eersten weder afgedankt

en zijn de andere met eenig tutselwerk, als ook miet

het kappen van Leestenen tot nog toebezig gehouden,

dog staen eerstdaegs ander werk te krijgen, want de Ed

Heer Commiss:s de haes, heeft bij sijne g’eerde vanden

4. april gelieven te belasten, dat men het notenhuijs hier

tot Noira bewesten het Casteel aen de stradstaande, met

ordre van de heer

commiss:s de haes om

een muur tegen planke schat aen, rondsom tot onder

het dak soude omtrecken, en dan nog een gelijk pakhuijs

het notenpakhuijs met ee

muur tegens het plant

regt tegen over het eerste (twelk te kleijn bevonden werdt

beschut te omtrecken

om