closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41

Van Banda den 17:' Maij 1690.

om de noten van p=lo aij en agterland tegens het vertrek om desselfs bekrompent

heijt nog een niuw d.o

der schepen, tijdelijk afgehaelt werdende te kunnen bergen Jaer tegen over te maken

van steen met plancken gevoert te doen opregten, 'twelk

om redenen voors. ook ten hoogsten nodig zij, en werd maer

enelijk na gebacken metselstenen dien van amboina

twagten is maer naer

metselsteenen uijt

ontboden, hebben gewagt; onder en tusschen blijft het Casteelamboina.

90. lasten rijs, 50. vaten

belgica met 90. lasten rijst, 50. vaten vlees en spek„

vlees en spek en 50. leggers

water op belgika in voorraet

en 50. leggers water geprovideert

de huijs timmerluijden hebben vooraf de kruijtmolen

de huistimmerli:k hebben

de kruijtmolen gerepareert

die bij na een rond Iaer hadde stil gestaen, en waeraen

niet weijnig te doen wierd gevonden gerepareert, en weder

aende gang geholpen, sulx men met de reparatie van ’t en aendegang gebragt

sulx men met de repara

ontladen busboeder, dat bij opneminge nog in 5000.

tie van’t bedurven

buskruije besig is

ponden bevonden is, te bestaen, andermael heeft konnen

Ed

begin maken, ook sijn w' uijt amboina, door de, Heer

uijt amboina hebben

wij 5000. lb. dierspetie

Commiss.s in tegendeel met 5000. lb: vers d.o versogt

ontfangen

des het met onsen voorraet dewelke nog in grote 42000. lb.

bestaet voor eerst wel sullen konnen stellen, nog hebben

wij behalven de reparatie van affuijten, assen en wielen,

eenige p:s nieuwe affuijten en Eielen, voor de buijten

posten mitsgrs: 41. p.s affuijten met haer wielen

door