closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:e Maij 1690:

radjabalomon niet te houijs gevonden, sulx per de Chialoep Sourobaija, voor

thuijs sulx geen wop kregen

die reijse geen wax hebben bekomen, enelijk was tot het hij

tusschen die vande Negorij feijtoor, en lewelelij, aende

onlust op tethij

ontstaen

oostkant van dat Eyland gelegen, en die van batomiea

eenige onlusten ontstaen, over dat die van eerstgemelte

Negorijen, den swager vanden orangkaij toete rakawera

om reden hiernevens

dood geslagen hadden, het welk door hem Toeterakawera

gerevengieert zijnde, was de oneenigheijt door de aldaer

Jegenwoordig militerenden Corp:l Caesteding bij gelegt,

dog is de questie weder

bijgelegt, gelijk

en geassopieert, des nu weder in vrede leefden, gelijk

bij ons dagregister blijkt uw Ho: Ed: by de overgeleverde dagregisters in het onse

onder opgem. datums naderkan blijken, dog tot onse

grote verwonderinge vernamente dat indeburgt

wolhelmus tot damme, alhet buste poeder onbequaem

en inde baricade tot macisser bij na met een kore van

alle het buspoeder of

damme en kisser

die ammonitie in voorraet was, zulx ieder poste

onbequam bevonden

ten eersten met 2. kisten off 200. lb: perburger

deselve sijn ieder met

2oo lb: versien, en

jnlands vaertuijg dat uijtvertreckende keten

versorgen, bij welke occagie ook aen meer gemelte

posthouderen allerwegen communicatie deden

vande