closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9.

Van Banda den 17:' Maij 1690.

ook op 24.en d.o met Jnstructie versien de reijse onder de reijsc op 24: maert

ondernomen heeft, ende

nomen heeft, en p.r welken bodem, de ontfangene briefjes gesondene briefjes

beantw: zijn

beantwoort, mitsgrs radja Fredrik backer ernstelijk

gerecommandeert hebben, sijn onderhorige kisseresen

recommandatie ran

radja backer

van weter te huijs te ontbieden, en sorge te dragen dat

sij andere nabij gelege buren en verwaerdige Comp=s

bontgenoten geen reden van misnoegen of eenig ongelijk

aandeden, ofte dat mij ons daerover souden moeten gevoelig

tonen, ook is radja salomon tot voortsettinge vanden

Radjesalomon 200 rd:s

wax handel, een kargasoentje van 200. rd.s aen

tot den Ebrix handel

diverse kleden toegesonden, insgelijx is. de Chialoep

toevesonden

sourobaija videvoors. besluijt tot provianderinge onser

de Chialoep Sourobaija is

naer arouw vertrocken met

posthonderen op arouw, onder opsigt vanden adsistent

den adsistent durak, die

Ioannes dierak, den 30.en dermaant afgesteken, en zal

op sijne te rugkomste Conform den teneur sijner mede

op sijn retour te nimber sal

gegeven instructie t eijland Lemmiber aengieren

—„

aengieren, en sig over de

questien adaer jnformeren

omsig van degen te jnformeren, op de klagte bij den

orangkaij Nusalelou, aen ons gedaen wegens dat die

vande Negorij soviaij eenige van zijnvolk, om geen

en partijen ist doenlijk inder

naemwaerdige reden zoo hij voorgeeft, souden hebben

minne te bevredigen

doodgeslagen en ist doenlijk partijen in der minne te

.

verdragen, maer soo daerna niet wilden luijsteren

aen