closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17=' Maij 1690.

aen dese regeringe te wijsen, sonder nogtans elkanderen

of soo niet herw: tewijsen

nader te beledigen, of dat wij den aggresseur ons misnoegen

ook zal hij teeuwer aendoen derwegens souden doen gevoelen, ook sal hij tot Leeuwer

om de

aenlopen om aanden orangkaij singa, en de weduwe

van den orangkaij Neij Neij of wel den genen die daertoe

12. taijlen gout den jnlander

geregtigt sal bevinden te restitueren; sodanig 12. Caijlen

aldaer door van rijkel af„

en

„geperst, te restitueren,

gout als een gedeporteerden onderkoopman en gewesen fiscael

gijsbert van rijkel, nu ongevaer drij Iaren geleden, haerl:

uijt ’s' Comp.s naem heeft afgeperst met bijvoeginge hoedanig

hij van Rijkel, door de Ed: Heer Commiss.s de Haes,

derwegens is gecorrigeert, op dat zij weten mogen wij

hare zaken in agt nemen, en hun aengedaen Engelijk,

haer bekent te maken de

straffe hem daerover aengedaen

wanneer het maer tot onse kennisse geraekt, niet

als mode om laularij door ongestraft lieten, als mede om Laularij, dewelke in

den sects: basteels

dato 19.en Iunij anno pass.o voor den egenwoordigen

secretaris pieter basteels, op het versoek der wel

in plaetse van sijn vader

geboorne mannen in plaetse van zijn vermoorden

vader Meij neij, als orangkaij vande Negorij Larat

is aengestelt, mits dat sijne verdere bevestinge aen den

to orankaij over de negorij

larat p.l aengestelt vande

opaprobatie vande

gouverneur en raad en Banda soude komen versoeken

regering in banda

twelk inden gepasseerden stillen tijd al hadde

behoren geschiet te zijn, serieus te vermanen, dat hij

Lidt