closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

Van Banda den 17:' Maij 1690.

niet moet in gebreke blijven, om sulx p.r naeste

te vermanen dat hij ten dien

eijnde herw: verschijnt

gelegenth.t verselt met 3. â 4. vande aensienlijkste orang

Toa toas volgens zijn toesegginge, op te volgen gelijk

uw HoEd: bij de afschriften der mede gegeve lastbriefjes

naderkan geblijken, ende waeraen ons met de onbehoorlijk

reverentie versoeken te mogen gedragen, geinsereert bij 't breder blijkende bij de

last briefjes en ons

Copie afgaende briefboek en dagregister onder dato voorm: dagregister

ondertusschen blijvenw de uijtgesonden dagelijx te gemoet

zien, en verhopen nog voor het fluijten deses uEd: Ho:

agtb: vanderselver verrigtinge behoorlijk advis

sullen kunnen geven.

Inde verlede stille tijd, dat is inde maenden october en

arrivement van diverse om

her gelegen Eijlanderen en

november des afgeweken Iaers sijn hier een grote

daer onder ook

menigte aronesen, dammenesen, Cerouvers en keijen, met

hare kramerijen tot groot gerief vanden burger, en

ingebetenen aengeweest, ende alsoo met deselve ook

eenige Crankaijen der gedagte negorijen waren

overgekomen, als:

Eenas

van grouw

Lncos

nevenstaende orankaijen

sauwel van damme

lawoij van beroewa en

Cooela