closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17=e Maij 1690

woela van keij

Soo hebben wij niet ongeraden geagt haer gelijkelijk

die bij den anderen verschenen

voor ons te doen verschijnen en onder een beleeft tractement

hun gesamentlijk in persoon te vermanen tot ouderlinge

wierd haer de onderlinge

vrede genecommand.r

vrede, en eenigheijt onder den anderen, alsmede tot de

trouwe onderhoudinge hunne gemaekte verbonden

alsmede Caerl: de kann met de E Comp„e Iem kennisse te geven vande sekerh:t

oorlog genotificeert

des francen oorlogs, des bij verschijninge dier natie

en haer

ontrent hare Eijlanden deselve niet alleen mosten afwijsen

maer ook alle bedenckelijke afbreuk soeken aen te doen

hun pligt aenbevolen

vide ons dagregister onder dato 29.en November alwaer

van die gehouden Conferentie ampel werd gesproken,

twlk belooft hebben

'twelk bij haer te agtervolgen, ook aengenomen is, en zijn

na dat hare koopmansz: omgebet hadden met hunne

vaert: en volk„ vervolgens in december vergenoegt

weder na huijs gekeert, bij welke occagie ook volgens

resolutie vanden 15.en november na haer land gesonden zijn

Detemmbers a.a zijn

mede naer hun landt

de Cenimbers en verdere Eijlanderen, die buyten kennisse

gezonden

der regeringe nu eenigen tijd geleden, tot Neira, en wel

voornamentlijk onder de mahinnetanen ter dboon

begeven hadden, eenelijk met onse kennisse hier tot

Noira