closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

Van Banda den 17:' Maij 1690.

Neira latende den ouden aronesen Orangkaij Iacob Kalwaij excep den ouromkraij

Iacob Callewan.

vader vanden hiervoren genoemden Lucas, en 2. van sijn

dienaren, omsig van sijnlamiigheijt, daeral twee Iaren om reden hier nevens

verbleven

seer ellendig was besogt geweest, te laten Cureren als

sijnde teer expres ten dien fine overgekomen, en tot nog ten

huijse van onsen burger Casper Thomas karper gelogieert,

den lemmibersen orankoij„

ook is den Tenimbersen orankaij Nussalelou p.r de

musselelou

Chialoep vanden burger Thennis klaes.t zoet, inde

maend april des afgeweken Iaers, expres over gekomen

om klagtig tevallen, over het hiervoren aengehaelde

Ongelijk hem door die van de Niegorij sovoijaij aengedaen, naer

uijtsprake van seker questie, wegens een sijner hier

gevonde lijfeijgenen per eijgen ingekogt en opgemaekt

is mede naerhuijs

vertrocken nevens zijn

vaertuijg in april na huijs gekeert, medevoirende boven

geselschap

sijn kleijn aengebragt getelschap van 8. Coppen, alle de

resterende Teminbers die met onse burger Chialoepen

op de vaert uijtgeweest, en immiddens weder in

banda aengekomen waren behalven 13. mans

6. vrouwen

3. kinderen

die beheer eenigen tijd int Christendom g’oeffert, en

except nevenstaende

getal

genegen woren uijt het heijdendom, daer in over te treden,

die bereets geleert en tot het

Christendom genegen waren

vergunt