closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45:

Van Macassar den 29:n Aug:o 1695.

onblaters op geruijd wierd, om maer weder na

Chinrana tekeren, alsoo hij bij de EComp: dog geen

heul off trosse te verwagten had, Ia de eerste

dain Tahalille.

Coninginne„ had dit in de in: den laesten Iuny off ende bekommering

van de Coningin

daagste voren, tegens de huijsv. van den predicant

de witte en secrets. hoesschers, bij haerlieden besoek op

bontuale, volmondig geseg, verklarende met een

veer

daerover in haer gemoet„ beswaert te zijn, terwijl zij

vreesde dat bappa off vader dus werd sijn hoogh.t

doorgoens bij ons genoeme) tot het bedekt vertrek wel

warhopig besluijten mogt; en wenste dierhalven

uijt den gront hares herten dat het morrend

misnoegen hoe eer hoe liever mogt weg genomen

bij den gouv:r in

werden. dit was de reden waerom ik bij onsen

opmerking genomen

gemenen brieff onder Vl1.o Iunij noteerde, dat het

werk op dien voer niet langer trotteren mogt: en

daerom nog dien eijgen namiddag op het laeste

nader berigt, den voors. secrets. na bontualesoud,

om de bijeenkomst te verhaesten, die niet door mij

naer door zijn hoogh.t; en mits desselfs ziekte, dus

was blijven dralen. ik besloot dan nakon overleg

besluijt van den gouv.

tot een spoedige

(in die tusschen verposing; dat zijn hoogh:t weende,

decisie

de zaektot een spoedig eijnde te brengen, en van

Cael veranderende, voerde zyn hoogh.t te gemoet,

om hem weder tot opmerking te trecken, en tot

verandere vantael en

brengt radja bonij

sulstam te bewegen; dat hij in zijn verwagting,

tot aandagt

van tooft in zijn droefheijt te Erlangen, niet

bedrogen Eas, vermits uEd: ordre aan mij

behelfde, om zijn hoogh.t alle billike vergenoeginge

toe tebrengen &:a ende op dese voorbereijding

beweegredenen tot

vervolgde, zeijde ik weijders dat het vannis des

sagter straf

doods