closeTerug naar inventaris

Transcriptie

46

Van Macassar den 29:'c ug:o 1685

doors overzooeen afschouwel misdaet wel

regtveerdig son zijn, maer dat in sulk geval,

de uijtvoering tot het aanstaande Jaer en uEd:

goetkeuringe zou moeten verschoven werden, tusschen

welke tijd zijn hoogh.t dan Mogelijk nog twyjffel

agiig en ontrust zoublijven, over een wisselvalligen

uijtslag. Ik stelde sijn hoogh.t dierhalven voor,

off ' niet beter souslagen, datmen radja biema

en voorslag tot bannisdoemde, tot een bannissement, om datmen daeraf

meer voorbeelden had, en dat ook bij slantswetten

sement

het verbannen off ombrengen van lands groten voor

gelijke straff geagt wierd, Ja: binoyjlen nog

slimmer, om dat de straffe des doods een korte,

dog de ballingschap eenlangdurige smert na zig

sleepte, dat ik dan over mij zou derven nemen

om dan radja biemal in radja biena, met de eerste gelegentheijt e

en een Comp:s schip na batavia te versenden,

ten eersten te konnen

versenden

en dat ik mi dan ook versekeren dorst, uEd.

in onse verhandeling genoegen soude scheppen

insonderheijt, als ik daer bij na de waerheijt

konde betuijgen; dat zijn hoogh:t inde gekrenkte

eer bekende herstelt te zijn; waer over uEd. ook

verblijd zoude zijn als welkerspogingen eenl.

deelden, om zijn hoogh.t (als gesegt) vollevergenoeginge

te doen Erlangen. tusschen en onder welke redenen,

die bij delen vertaelt wierden zijn hooght:s wesen.

O

blijdelijk opklaerde, en mij daer op na teijndigen

't geen hijn hoogh. ma

van ’t voors: met vreugde kanen de hand gaff,

vreugde kranen

onderhoge betuijginge van daermede ten uijttersten

applandeert

gelijk dat nat eijndigen, dier verhandelinge

vergenoegt en pergenoen en voldaen te wesen

als de deuren geopent waren, en tbesluijt zoo

aande eerste Coningen, als de rijxgroten &:a

bedeelt