closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon ser daeo 8:e Maar 1738.

Condenitens van ombol winga nalla, tot boedpnglopang, en sijne goede sorgeraging

Voor de negotie goedertjens desen Jare op Cheribon voorsz: gelevert, die Gsedert de

oop van hen Iaar, ter ordre van haar ho: Ed:le tot batavia de directie over

't disrict van bopng Lopang, en de daar onder sorteerende drie Hondert

huijsgesnmen, ten genoegen heebt waar genomen, in stede van d overledene Iugobeij

wdieja nagera, gewv: soon vanden Cravange tommogem panaiaa Iiva, soo ia

dat den selve, ten aandien alds voonm: int abselite gesag over die Landschaapjen

en volkeren ten meesten nitte van E: Comp: werd bevestigt, met den eernaam

van Ingabeij Wirganalla onder Exepresse ordres dese volkeren en Landen na behooren

te regeeren, en geen anderen nabuurige of priangse Ingesetenen direct of indirect onder

Sig te mogentrecken veel min eenige bevellen te gehoorsamen, dan die van of uijt

nauw vande hooge Indiase regeering tot batavia door de resident Jongbloed en

pangerang arca Cheribon aan hem nevens de verdere ombols werden toegeschikt en

belast op verbeurte van strate en Correctie hier toe staande sullende in

Voegen voorm: ook uijt dit district moeten waeren, alle balgjers mapassaren

en Chinlen sonder eernige met oglijringe te salean pasteren, ten ware met

een

41