closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jan

Cheijbog Jaer d:e nden w:

het gentoenrte aspuijt door den tommogen tanoebaija van parkanonjang tegens

pangerang Wooga Coudouma soone van Sulthan anom in qualiteijt als degent

over de volkeren van Canoman of wel den overledene pangerang de pattij Cheribon

Epruijtende ter zake van seeker Landschap genaamt 'tragpoe, onder ’t oisrict van

parkamontang gelegen dat over een gemaakte schuld ten bedrage van 300: rx:

spaans, door de voorsaten vanden tommogom van parcamantjang Voorn:s aan sulthan

ammm, ruijm Vijven twintig Iaren Voorleeden in de beginne verpaat geweest en

na dato Voor D:o schult naar verlorp van de kestemnde tijd der botalingh

vogens onde Javaande brieven vervallen is, behalven dat den Eijgendom

door die van parkamontjang aan sulthan amnm getransporteert was en de posseedie

uijt desen hoovede, mits quiteringe van schuld, meer dan 16: haren aan

Canomans volkeren is g’accord:t geweest die van daar een redelyk aantal peper

Jaarlijx aan EComp: op Cheribon hebben gelevert, ter tyjd en wijle den Commogon

tanouibaija Voorm: tsedert overlijden van pangerang de patti Cheribem nieuwe

greste moveert en door Intrigaes Contneren beroorsaakt wlke de pangerang

Contsomma Vande Vrugten van t selve Landchap finsteeren, onder pretaat hij

tanoebaija

B

43