closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2: Maij 1735.

tot hunner narigt een kort memoritje

van ’t geene den dienst der EComp: indientijd requi

reerde had overgegeven /:ondernomen en de wesente,

lyke Effecten van d EComp. op de subaltherne

Comptoiren volgens de handelboekjes accuraad

de specerij sterken in dese provintie alomme

buijten dat van de burgers Willem Mauritsz:

tot toetra en ten Eijlande bij wonende Christiaen

sijbrandsz: welke door onmagt van slaven,

mitsgaders bij retoir

maar tamelijk gehouden werden suijver en

een berigt van’'t voor„

gevallene

schoon bevonden gelik dat uw hoog Edelens

des believende zal Consteren bij een kort

berigt door gemelte gesaghebber bij retour

overgegeven en al mede bij ons dagregister

ingelijft waar van den principaelsten in

prinistaelsten inhoud

van ’t selve.

houd behelst dat de geplante kiaten bomen tot

rosingaen seer weeldrig groeijen waar van

eenige albereeds de dekte van 2 â 3. d„m in

deroule hebben en dat eenige kleene repa„

ratien die zoo veel doenelijk geweest ver„

holpen, Jtem de presihants woninge tot

p„lo ay en Lonthoir mitsgaders de kerk

ter laest gem: plaetse ten eenemael en repa„

rabel zijn, ook dat de tronk ten gem

Eijlande, waar in de gecondemneerdens beevaerd,

en bewaekt werden van gabbe gabben

en banboesen op gemaekt is mitsgaders

de gecondemneerdens soo wel bij nogt als

bij