closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

negorije moeselwaen voorgesteld is:/ de

vettigheijt aen de Cerammers voor iets

anders trocqueerde overwelk eerloos gedoen„

te de gecommitteerdens gemelte volkeren be„

straft en met eenen Ernstelijk gerecomman„

„deerd hebben sij in den aanstaande hun als

trouwe bondgenoten van d’ EComp: soude heb

ben te gedragen het welke door haar be„

loofd geworden is en dewil buijten het ge„

noteerde niet sonderlings in gemelte rapport

aantemerken sij dan dat aldaar 'sComp:s

kruijssende en eenige burger vaartuijgen

het rapport van

gemelte gecommitt.

aangeweest waren, soo zullen wij ons med

en meer ondere p=o

pieren daar toe

behorende versel„

believen van uw Hoog Edelens voor dit

lende desen

mael aangemelte rapport dat desen nevens

het vorengemelte briefje van den Zergeant

van Leeuwenberg jtem de dagregisters

van de stuurlieden in Copia versellende

is Eerbiedig refereren.

In nakominge van uw Hoog Edelens

den gesaghebber

heeft te Svvisite

veel g’Eerde ordre en ons genomen be„

in Persoon onder

nomen

sluijt van den 21:' October Jongstleden

heeft den gesaghebber Nicolac op den

23.' daar om devisite na de onderhori„

ge buijten Comptoiren /:in alvorens aen

den Capitain Militair otto Swald kool

wagen, en den fiscaal Nicolaes Bormeester

tot