close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0086

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2: Maij 1735.

tot hunner narigt een kort memoritje

van ’t geene den dienst der EComp: indientijd requi

reerde had overgegeven /:ondernomen en de wesente,

lyke Effecten van d EComp. op de subaltherne

Comptoiren volgens de handelboekjes accuraad

de specerij sterken in dese provintie alomme

buijten dat van de burgers Willem Mauritsz:

tot toetra en ten Eijlande bij wonende Christiaen

sijbrandsz: welke door onmagt van slaven,

mitsgaders bij retoir

maar tamelijk gehouden werden suijver en

een berigt van’'t voor„

gevallene

schoon bevonden gelik dat uw hoog Edelens

des believende zal Consteren bij een kort

berigt door gemelte gesaghebber bij retour

overgegeven en al mede bij ons dagregister

ingelijft waar van den principaelsten in

prinistaelsten inhoud

van ’t selve.

houd behelst dat de geplante kiaten bomen tot

rosingaen seer weeldrig groeijen waar van

eenige albereeds de dekte van 2 â 3. d„m in

deroule hebben en dat eenige kleene repa„

ratien die zoo veel doenelijk geweest ver„

holpen, Jtem de presihants woninge tot

p„lo ay en Lonthoir mitsgaders de kerk

ter laest gem: plaetse ten eenemael en repa„

rabel zijn, ook dat de tronk ten gem

Eijlande, waar in de gecondemneerdens beevaerd,

en bewaekt werden van gabbe gabben

en banboesen op gemaekt is mitsgaders

de gecondemneerdens soo wel bij nogt als

bij